Tenttiarkisto

Tällä sivulla löytyvät kaikki killan tenttiarkiston tentit. Jokainen voi tuoda tenttejä KoRKin kiltahuoneelta löytyvään vihreään postilaatikkoon. Tenttiviikon jälkeen järjestetään tentinhaalintakisa, jonka voittajaksi pääsee tuomalla eniten tenttejä kyseiseen laatikkoon nimellä varustettuna. Tenttejä voi palauttaa myös sähköisesti tällä sivulla.

Automaatio

ACI-10010 Automaatiotekniikan matematiikka
ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet
ACI-22020 Puunjalostusautomaatio

Bio- ja ympäristötekniikka

BIO-1000 Ympäristötekniikan perusteet
BIO-1010 Ympäristötekniikan perusteet I
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet II
BIO-5000 Kestävä kehitys

Elektroniikka

ELE-1010 Elektroniikan perusteet 1

Energia- ja prosessitekniikka

ENER-1020 Energia- ja prosessitekniikan matemaattiset menetelmät
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset
ENER-1200 Ilmansuojelu
ENER-2010 Termodynamiikan perusteet
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet
ENER-2060 Teknillinen termodynamiikka
ENER-2200 Virtausopin- ja lämmönsiirron perusteet
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet
ENER-3050 Lämmönsiirron jatkokurssi
ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi
ENER-4010 Virtausoppi
ENER-4080 Virtauskoneet
ENER-4040 Kitkallinen virtaus
ENER-4201 Virtauslaskennan perusteet
ENER-6010 Polttotekniikka
ENER-7010 Teollisuuden prosessit

ENER-7200 Prosessien simulointi
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet
ENER-8100 Energiatalous
ENER-8200 Höyrytekniikka
ENER-8240 Voimalaitostekniikka

Fysiikka

FYS-1080 Insinöörifysiikka I
FYS-1090 Insinöörifysiikka I
FYS-1030 Insinöörifysiikka II
FYS-1100 Insinöörifysiikka II
FYS-1101 Insinöörifysiikka II
FYS-1130 Insinöörifysiikka II
FYS-1180 Insinöörifysiikka K I
FYS-1190 Insinöörifysiikka K II
FYS-1200 Insinöörifysiikka KR III

Hydrauliikka ja automatiikka

IHA-1500 Pneumatiikka
IHA-1700 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset
IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät
IHA-2300 Mobilehydrauliikka
IHA-2570 Digitaalihydrauliikka
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallinnus ja simulointi
IHA-3100 Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa
IHA-3206 Servo Systems

Kemia

KEM-1050 Kemian perusteet
KEM-1100 Insinöörikemia
KEM-1150 Laaja kemia 1
KEM-1250 Laaja kemia 3
KEM-4100 Katalyyttikemia

Koneensuunnittelu

KSU-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet
KSU-1230 Kevyet konerakenteet
KSU-1232 Kevyet konerakenteet
KSU-3050 Konejärjestelmien simulointi
KSU-3210 Konerakenteiden mittaukset
KSU-3287 Noise Control
KSU-3250 Konediagnostiikka
KSU-3260 Käynninseurannan menetelmät
KSU-3270 Monitorointi ja diagnostiikka
KSU-3310 Mekatroniikan perusteet
MEC-3310 Mekatroniikan perusteet
KSU-3330 Paperinvalmistuksen koneet
KSU-4110 Tribologian perusteet
KSU-4120 Tribologian jatkokurssi
KSU-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet
MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu
KSU-6130 Koneiden ja järjestelmien energiatehokkuus

Liikenne- ja kuljetustekniikka

LIKU-1100 Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät
LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus
LIKU-2440 Liikennetelematiikka
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset
LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot
LIKU-3430 Lentoliikenne ja lentoasemat
LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut
LIKU-4410 Toimitusketjujen hallinta

Matematiikka

MAT-10313 Insinöörimatematiikka C1
MAT-10413 Insinöörimatematiikka C1U
MAT-10323 Insinöörimatematiikka C2
MAT-10423 Insinöörimatematiikka C2U
MAT-10333 Insinöörimatematiikka C3
MAT-10433 Insinöörimatematiikka C3U
MAT-10343 Insinöörimatematiikka C4
MAT-10443 Insinöörimatematiikka C4U
MAT-10353 Insinöörimatematiikka C5
MAT-10444 Insinöörimatematiikka D4U
MAT-13411 Laaja matematiikka 1i
MAT-13450 Laaja matematiikka 5
MAT-21160 Algoritmimatematiikka
MAT-21240 Operaatiotutkimus
MAT-20400 Vektorianalyysi
MAT-20401 Vektorianalyysi
MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta
MAT-31090 Matriisilaskenta I
MAT-31103 Numeerinen analyysi
MAT-31102 Numeerinen analyysi
MAT-33310 Tilastomatematiikka
MAT-33311 Tilastomatematiikka
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt
MAT-51316 Partial Differential Equations
MAT-53101 Numeerinen analyysi 2
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit

Materiaalioppi

MOL-1130 Materiaaliopin perusteet 3
MOL-1210 Materiaalit
MOL-1400 Metallit
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät I
MOL-1430 Materiaalien valmistusmenetelmät I
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät II
MOL-1500 Polymeerit
MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen
MOL-4100 Metallien faasimuutokset ja lämpökäsittelyt
MOL-4500 Metallien liittämismenetelmät
MOL-5110 Muovien tekniset sovellukset 1
MOL-5130 Muovien tekniset sovellutukset
MOL-5140 Muovien tekniset sovellutukset4
MOL-6100 Polymeerien reologia
MOL-6500 Polymeerifysiikka
MOL-7610 Pinnoitteet ja pintakäsittelyt

Mittaustekniikka

MIT-1010 Mittaustekniikka

Systeemitekniikka

ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet

Ohjelmistotekniikka

OHJ-4010 Rinnakkaisuus
OHJ-1150 Ohjelmointi II
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö

Paperinjalostustekniikka

PAP-1020 Paperitekniikka/Paper technology
PAP-1030 Paperinvalmistuksen kemia ja paperifysiikka
PAP-1040 Päällystystekniikka
PAP Kuitu- ja paperifysiikka
PAK-1040 Kuidut paperi- ja kartonkituotteissa

Rakennustuotanto ja -talous

RTT-8010 Rakennusmittausten perusteet
RTT-8510 Sovellusohjelmat
RTT-8520 CAD-järjestelmät
RTT-4030 Talotekniikka I
MPR-5260 Tietekniikan perusteet

Signaalinkäsittely

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät

Sähkömagnetiikka

SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet
SMG-4300 Aurinkosähkö ja tuulivoima
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia
SMG-4500 Tuulivoima

Sähkösähkötekniikka ja terveys -laboratorio

STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet
STL-3400 Sähkö- ja elektroniikkaromun hallinta

Sähkövoimatekniikka

SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset

Tehoelektroniikka

TEL-1010 Tehoelektroniikan perusteet
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt
TEL-1560 Valaistustekniikan perusteet
TEL-2010 Sähkötekniikan perusteet

Teknillinen mekaniikka ja optimointi

MEI-02100 Mekaniikka
MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet
TME-1100 Statiikan perusteet
RTEK-2000 Statiikan perusteet
TME-1200 Dynamiikan perusteet
MEC-1231 Koneenrakenteet
MEC-1232 Kevyet konerakenteet
TME-1300 Lujuusopin perusteet
MEC-2200 Dynamiikan perusteet
MEC-2301 Lujuusopin perusteet
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka
MEC-2710 Mekaniikan erityiskysymyksia: kontaktimekaniikka S2012
MEC-3050 Konejärjestelmien simulointi
MEC-3220 Konedynamiikan mittaukset
MEC-3281 Meluntorjunta
MEC-3360 Konemekanismit
MEC-4110 Tribologian perusteet
MEC-4120 Tribologian jatkokurssi

MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet
MEC-4700 Simuloinnin ja optimoinnin peruskurssi
TME-2100 Materiaalien mekaniikka
TME-2200 Rakenteiden mekaniikka
TME-2300 Elementtimenetelmän perusteet
MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet

TME-3200 Komposiittirakenteiden mekaniikka
TME-3500 Lämpöjännitykset ja viruminen

Teollisuustalous

TETA-1031 Projektinhallinta
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito
TETA-1050 Kansantalous
TETA-1400 Toiminnanohjaus
TETA-1500 Teknologiajohtaminen
TETA-1501 Teknologiajohtaminen
TETA-2100 Johtaminen ja henkilöstövoimavarat
TETA-2400 Laatujohtaminen
TETA-2601 Strateginen johtaminen
TETA-2607 Strategic Management
Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
TETA-5231 Financial Engineering
TETA-5400 Tuotantostrategiat
TETA-5030 Lean Management
TETA-5060 Teknologiaoikeus
TETA-5500 Teknologinen toimintaympäristö ja sen analysointi

Tuotantotekniikka

TTE-1010 Tuotantotekniikan perusteet
TTE-3010 Tuotekehitysoppi
TTE-3011 Tuotekehitys
TTE-3100 Tuotetiedon hallinta
TTE-3120 Innovointi
TTE-3140 Modulointi
TTE-3160 Tuotekehitysprojektit
TTE-3200 Tuotettavuuden suunnittelu
TTE-4010 Laatu- ja mittaustekniikat
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat
TTE-4020 Laadunohjaus
TTE-4100 Pituussuureiden mittaustekniikka
TTE-5026 Assembly automation
TTE-5036 Control in Robotics and Automation
TTE-5056 Assembly Technologies and Systems
TTE-5100 Tuotantokonseptit ja -järjestelmät
TTE-5216 Machine Vision and Product Automation
TTE-5516 Machine Vision and Optical Measurements
TTE-6010 Valmistustekniikat
TTE-6011 Valmistutekniikat ja -järjestelmät
TTE-6200 NC-koneiden käyttö ja ohjelmointi, CAD/CAM
TTE-6210 Työstötekniikan teoriakurssi
TTE-6220 Mikrotyöstö

Turvallisuustekniikka

TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä
TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet
TUR-2200 Riskienhallinta
TUR-2400 Luotettavuus ja riskianalyysi
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu
TUR-3330 Ergonomia

Tentit

"tentitjono" -hakemistosta löytyvät moderointia odottavat tentit.